Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Studňa

Povolenie domovej studne – Občan

Domová studňa v ktorej je umiestnené elektrické čerpacie zariadenie na čerpanie podzemných vôd je vodná stavba, ktorá potrebuje tak ako iné stavby stavebné povolenie. V tomto prípade vydáva stavebné povolenie špecializovaný stavebný úrad v príslušnom meste/obci. Celý proces povoľovania prebieha v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákonom č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok). V nadväznosti na stavebné povolenie je potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd). Toto povolenie sa vydáva na základe hydrogeologického posudku ešte pred vydaním stavebného povolenia na vodnú stavbu studňu, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní. Povolenie na odber podzemných vôd je možné vydať maximálne na 10 rokov. Po tejto lehote si môže vlastník domovej studne požiadať o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenia podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie si musí stavebník požiadať o povolenie na umiestnenie vodnej stavby o ktorom rozhoduje všeobecný stavebný úrad v príslušnom meste/obci.