Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Životné prostredie

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY

 

Obec Neverice ako orgán štátnej  správy v prvom stupni vykonáva v súlade so Zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ochranu drevín v obci.

 

Oznam - zmena v kompetencii vydávania súhlasu na výrub drevín od 1. 1. 2020.

 

Informujeme Vás o zmene v pôsobnosti vo vydávaní súhlasov na výrub drevín za hranicami zastavaného územia, ktorá prechádza z obcí na Okresné úrady v zmysle zákona č. 356/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
 

Povolenie výrubu drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny

 

Povolenie na výrub dreviny sa   vyžaduje   na výrub každej dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a na výrub krovitých porastov s výmerou nad 10 m2.

 

Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe odôvodnenej písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje tieto náležitosti:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 2. katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie a kópiu katastrálnej mapy (situačný výkres),
 3. list vlastníctva na pozemok, na ktorom drevina rastie,
 4. súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 5. špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 6. odôvodnenie žiadosti,
 7. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

Správne poplatky


Podľa  zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

 

Fyzická osoba:            10,00 Eur

Právnická osoba:      100,00 Eur

 

Lehota na vybavenie žiadosti je 30 resp. 60 dní. V odôvodnených prípadoch je možné túto lehotu predĺžiť až na 1 kalendárny rok.

 

V prípade výrubu dreviny z dôvodu plánovanej výstavby je potrebné požiadať o súhlas pred začatím konania o umiestnení stavby.

 

Uloženie náhradnej výsadby:

Orgán ochrany prírody, uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Náhradnú výsadbu je žiadateľ povinný  vysadiť na vopred určenom mieste na vlastné náklady;  pri určovaní náhradnej výsadbe drevín sú uprednostňované geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín.
Geograficky pôvodnými a tradičnými druhmi drevín sú domáce druhy, vzniknuté na mieste svojho terajšieho výskytu a dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe záujmovej oblasti: lipa, javor, dub, buk, jaseň,  brest, hrab, breza, topoľ, vŕba, jelša, smrek, jedľa, smrekovec.
Za tradičné druhy sú považované aj nepôvodné druhy starých kultúrnych (pestovaných) drevín, dlhodobo sa uplatňujúce v drevinovej skladbe posudzovanej lokality. Patria sem napríklad orech vlašský, gaštan jedlý, moruša biela, moruša čierna alebo pagaštan konský.
Ak žiadateľ  o výrub dreviny nie je vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i starostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov.

Ak nie je možné uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany prírody, uloží finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec uloží povinnosť zaplatiť finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Finančným ukazovateľom je výška spoločenskej hodnoty dreviny vypočítaná podľa § 36 a 37, Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.

 

Povolenie na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 

 1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10m2, s výnimkou drevín rastúcich ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch alebo na území s druhým a tretím stupňom ochrany,
 2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu. Obnovou produkčných drevín sa rozumie výmena (výrub) ovocných drevín s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia, za účelom výsadby nových ovocných drevín, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných druhov,
 3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku, pričom ten, kto drevinu vyrúbe, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu Bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku sa rozumie taký stav ohrozenia, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj suché stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku (§ 17 ods. 6 vyhl. MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov),
 4. ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, pričom ten, kto chce vyrúbať drevinu, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu,
 5. na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub dreviny zakázaný (§15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods.1 písm. a),
 6. ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 7. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách. Za súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky využívané ako záhrady, ak nie sú územným plánom obce, územným plánom zóny alebo územným rozhodnutím určené na zastavanie (čl. I ods. 16 vyhl. č. 492/2006 MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny).

 

 

Ošetrovanie a údržba drevín

 

Vyhláškou MŽP SR č. 492/2006, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, sa dopĺňa čl. I. ods.15 § 17 o odseky 5 a 6, ktoré znejú:

Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku.

Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Veľkosť: 366.7 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2021
oznámenie o výrube drevín Veľkosť: 379 kB Formát: pdf Dátum: 18.2.2021