Obec Neverice
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Upozornenie pre občanov

Upozornenie pre občanov
Nahlásenie zmien v zmysle zákona o miestnych daniach a poplatkoch

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že v zmysle zákona o miestnych daniach a poplatkoch, ste povinní do 31. januára nahlásiť zmeny na obecný úrad.

  1. Zmeny nahlasujete
  • ak ste napr. kúpili alebo predali dom, pozemok,
  • ak ste niečo pristavili či zbúrali,
  • po kolaudácii domu,
  • ak sa menil majiteľ nehnuteľnosti napr. ste dom prepísali na deti,
  • ak sa v dome podniká.
  1. Tiež nahlasujete počet chovaných psov – ich prírastok alebo úbytok.

 

  1. Poplatok za komunálne odpady platia všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa zdržujú na území obce. Vrátiť alebo odpustiť poplatok sa môže len tomu poplatníkovi, ktorý spĺňa podmienky uvedené vo VZN č. 4/2020, článok 11 ods. 7 a 8. Toto VZN je zverejnené na nástenke vo vestibule kultúrneho domu aj na internetovej stránke obce.

 

Následne budú tieto zmeny zapracované do systému a vyhotovené rozhodnutia pre jednotlivých daňovníkov. Potom sa budú prijímať aj platby – úhrady za tieto rozhodnutia, t.j. za daň z nehnuteľnosti – domy, pozemky, daň za psa a poplatok za smeti.

 

Uvedené zmeny môžu občania nahlasovať prostredníctvom nižšie uvedených telefonických kontaktov:

 

037 63 15 221

0904 622 297