Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce NEVERICE

Vybavujem občiansky preukaz

  • Vybavujem občiansky preukaz

Občiansky preukaz je osobný doklad totožnosti. Každý občan Slovenskej republiky nad 15 rokov s trvalým pobytom na Slovensku, je povinný mať občiansky preukaz.

Občianskym preukazom občan Slovenskej republiky preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo Slovenskej republiky a ďalšie údaje zapísané v občianskom preukaze. Vzhľadom k tomu, že každý občan Slovenskej republiky starší ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska je povinný mať občiansky preukaz, je potrebné si o tento doklad zažiadať.

O vydanie občianskeho preukazu môžem požiadať na útvare Policajného zboru príslušnom podľa môjho miesta trvalého pobytu. Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov, iba občania starší ako 60 rokov dostávajú občiansky preukaz s neobmedzenou dobou platnosti.

V prípade, že žiadam o prvý občiansky preukaz, musím dosiahnuť vek 15 rokov, podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:

1. žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive
2. rodný list
3. potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom; potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento príslušný orgán zaznamenal priamym vstupom do registra obyvateľov Slovenskej republiky údaje o aktuálnom trvalom pobyte občana,
4. ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.

Pri žiadosti o nový občiansky preukaz musím podstúpiť nasnímanie podoby tváre a podpisu a predložiť:

* žiadosť o vydanie občianskeho preukazu na úradnom tlačive,
* doterajší občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak mi bolo vydané; ak nemôžem predložiť svoj doterajší občiansky preukaz, som povinný predložiť doklad preukazujúci moje rodné číslo.

Vydanie prvého občianskeho preukazu je bezplatné. Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi bezplatne

* po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
* po zmene rodného čísla,
* po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
* po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,
* ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre,
* ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
* po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
* po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo
* po uložení trestu zákazu pobytu,
* ak nastala niektorá zo skutočností uvedených v predchádzajúcich bodoch a občan požiadal o uvedenie nových údajov do časti osobitné záznamy (pozri hore) alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.

Podanie žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu z vyššie uvedených dôvodov je oslobodené od správneho poplatku.

Neplatí sa ani za vydanie nového občianskeho preukazu z úradnej moci.

V ostatných prípadoch sa za vydanie občianskeho preukazu vyberá správny poplatok:

* vydanie občianskeho preukazu: 4,50 €
* vydanie občianskeho preukazu za stratený, odcudzený, zničený alebo poškodený: 16,50 €
* vydanie občianskeho preukazu za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch: 33 €.

Od uvedených poplatkov je oslobodené podanie žiadosti

* o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu,
* o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
* o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Po uplynutí platnosti občianskeho preukazu som povinný požiadať o vydanie nového do 15 dní.V prípade krádeže dokladov musím ohlásiť túto skutočnosť na najbližšom oddelení Policajného zboru.


 

webygroup

Kalendár

Kurzy mien


3231879

Úvodná stránka